Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của BIDV chi nhánh Đồng Nai
PDF

Từ khóa

Quyết định sử dụng thẻ tín dụng
Sự an toàn
Sự thuận tiện
Chi phí
Lợi ích

Cách trích dẫn

Phan Thành Tâm, Lê Thu Thủy, & Đinh Văn Quang. (2023). Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của BIDV chi nhánh Đồng Nai . Tạp Chí Khoa học Lạc Hồng, 1(15), 50–55. https://doi.org/10.61591/jslhu.15.322

Tóm tắt

Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều ngân hàng, mỗi ngân hàng đều tạo ra các sản phẩm thẻ riêng biệt để phục vụ cho khách hàng của mình, dẫn đến sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong loại hình dịch vụ này ngày càng khốc liệt. Thế nên, việc phải liên tục áp dụng những thành tựu kỹ thuật công nghệ và nâng cao các tính năng tiện ích cho dịch vụ thẻ là cần thiết. Chính vì vậy, mục tiêu của bài báo là xác định các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đồng Nai và đó cũng là điểm then chốt trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của các ngân hàng. Trong bài nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng phương pháp định tính và định lượng được thực hiện với tổng số phiếu khảo sát gửi đi là 500 phiếu, kết quả thu về được 465 phiếu, loại ra 35 phiếu không đạt yêu cầu, phân tích hồi quy tuyến tính đa biến và xác định được năm yếu tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng với mức ý nghĩa là 5%. Cuối cùng, nhóm tác giả đã đề xuất được năm hàm ý quản trị theo thứ tự ưu tiên: Sự an toàn, sự thuận tiện, chi phí, tính dễ sử dụng và lợi ích.

https://doi.org/10.61591/jslhu.15.322
PDF

Tài liệu tham khảo

Ali, M.; Raza, S.; Puah, C. Factors affecting to select Islamic credit cards in Pakistan: the TRA model. Journal of Islamic Marketing, 2017, 8 (3), pp. 330-344.

Chahal, H.; Sahi, G.; Rani, A. Moderating role of perceived risk in credit card usage and experience link. Journal of Indian Business Research, 2014, 6 (4), pp. 286-308.

Davis, F. D.; Bagozzi, R. P.; Warshaw, P. R. User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management Science, 1989, 35 (8), pp. 982-1003.

Hair, J.; Black W.; Babin, B.; Anderson, R. Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 2010.

Dinh Phi Ho. Economic research methods and writing master's theses and doctoral, Finance Publishing House, Hanoi, 2021.

Mutahar, A.; Daud, N.; Ramayah, T.; Isaac, O.; Aldholay, A. The effect of awareness and perceived risk on the technology acceptance model (TAM): mobile banking in Yemen. International Journal of Services and Standards, 2018, 12 (2), pp. 180-204.

Tabachnick, M.; Fidell, H. Sample Size Determination and Power. John Wiley and Sons, 1996.

Venkatesh, V.; Morris, M.; Davis, G.; Davis, F. User acceptance of information technology: toward a unified view, MIS Quarterly: Management Information Systems, 2003, 27, pp. 425-478.

Phan Thi Yen. Factors affecting the decision to use credit cards at SHB Binh Duong branch. Industry and Trade Magazine, 2019, issue 05, pp. 11-17.