Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
PDF (English)

Từ khóa

Quyết định sử dụng thẻ tín dụng,
Sự an toàn,
Sự thuận tiện,
Ảnh hưởng xã hội,
Lợi ích,

Cách trích dẫn

Lữ Phi Nga, Nguyễn Quốc Huy, & Trần Thị Thanh Thủy. (2024). Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai . Tạp hí hoa học Lạc Hồng, 2(16), 62–67. https://doi.org/10.61591/jslhu.16.219

Tóm tắt

Bảo hiểm nhân thọ không chỉ có vai trò bảo vệ tài chính, tiết kiệm cho cá nhân, gia đình mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế bền vững. Chính vì vây, mục tiêu của bài báo là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm nhân thọ của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và trên cơ sở đó nhóm tác giả đề xuất hàm ý quản trị góp phần gia tăng ý định mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Trong bài nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng phương pháp định tính thông qua nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu các văn bản, tài liệu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Nghiên cứu định lượng được thực hiện với mẫu gồm 350 khách hàng, phân tích hồi quy tuyến tính đa biến và xác định được năm yếu tố với mức ý nghĩa là 5%. Sau cùng, nhóm tác giả đã đề xuất được năm hàm ý quản trị theo thứ tự ưu tiên: Sự an toàn; ảnh hưởng xã hội; sự thuận tiện; tính dễ sử dụng và lợi ích. Kết quả nghiên cứu góp phần định hướng cho các tổ chức bảo hiểm nâng cao chất lượng các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhằm phục vụ các khách hàng tốt hơn.

https://doi.org/10.61591/jslhu.16.219
PDF (English)

Tài liệu tham khảo

Ajzen, I. Perceived behavior control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 2002, 32 (5), pp. 665-683.

DOI: https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x

Wilfred V. Factors influencing the purchase intention of health insurance in Kota Kinabalu Sabah. Malaysian Journal of Business and Economics, 2020, 7 (2), pp. 99-121.

DOI: https://doi.org/10.51200/mjbe.vi.2882

Davis, F. D.; Bagozzi, R. P.; Warshaw, P. R. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 1989, 35 (8), pp. 982-1003.

DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982

Guan, L. P.; Yusuf, D. H. M.; Ghani, M. R. A. Factors influencing customer purchase intention towards insurance products. International Journal of Business and Management, 2020, 4 (5), pp. 70-79.

DOI: https://doi.org/10.26666/rmp.ijbm.2020.5.9

Dinh Phi Ho. Economic research methods and writing master's thesis and dissertation, Finance Publishing House, Hanoi, 2021.

Mutahar, A.; Daud, N.; Ramayah, T.; Isaac, O.; Aldholay, A. The effect of awareness and perceived risk on the technology acceptance model (TAM): mobile banking in Yemen. International Journal of Services and Standards, 2018, 12 (2), pp. 180-204.

DOI: https://doi.org/10.1504/IJSS.2018.10012980

Venkatesh, V.; Morris, M.; Davis, G.; Davis, F. User acceptance of information technology: Toward a unified view, MIS Quarterly: Management Information Systems, 2003, 27, pp. 425-478.

DOI: https://doi.org/10.2307/30036540

Hanaysha, J. R.; Chen, C. L.; Abdul Rahim, N. F.; Salamzadeh, Y.; Hasouneh, L. O. Determinants of online purchase intention toward life insurance in Malaysia: Moderating role of trust. Jindal Journal of Business Research, 2023, 12 (9), pp. 1-15.

DOI: https://doi.org/10.1177/22786821231189377