Các bài gửi
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.

Checklist cho các bài chuẩn bị gửi

Là một phần của quy trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra sự tuân thủ của họ đối với tất cả các mục sau đây và các bài gửi có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các mục này.
  • Bài viết là công trình gốc chưa được xuất bản ở bất kì Tạp chí nào kể cả Hội thảo quốc tế có yêu cầu ký copyright
  • Tên bài viết không nên vượt quá 20 từ
  • Bài báo phải được trình bày trên khổ A4 theo chiều dọc, với các thông số PageSetup cụ thể như sau: Top: 3 cm, Bottom: 2 cm, Left: 3,0 cm, Right: 2 cm, Header: 1cm, Footer: 1,2 cm. Nội dung bài báo gõ bằng font chữ Times New Roman, cỡ 11, không dãn hay co cỡ chữ; chế độ dãn dòng: Single, khoảng trống dòng: before: 0, after: 3pt; căn lề justified. Khoảng thụt đầu dòng của đoạn văn là 0,5 cm. Tiêu đề các phần không thụt đầu dòng. Khoảng trống dòng của tiêu đề: before 6, after 6. Hình 1 mô tả thông số định dạng dãn dòng cho văn bản nội dung bài báo và thông số cho các tiêu đề
  • Từ khóa trong khoảng 150-250 từ gồm các nội dung Giới thiệu nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả và kết luận.
  • Để tiện liên hệ người viết cần ghi rõ: Họ tên, học hàm, học vị, chuyên ngành, điện thoại, fax, email, địa chỉ cuối bài.
  • Từ khóa: Liệt kê đủ 5 từ khóa
  • Tất cả tác giả là thành viên bài báo cần cung cấp thông tin đầy đủ gồm họ tên, nơi công tác và email. (khi khai báo thông tin để nộp bài)
  • Tất cả công thức được đánh số thứ tự từ số đầu tiên (1) đến số cuối cùng (n+1).
  • Tài liệu tham khảo theo chuẩn IEEE. Số tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo bằng số tài liệu được trích dẫn trong bài và để trong ngoặc vuông [....].
  • Nội dung bài viết không vượt quá 10 (mười) trang A4 (210x297mm), bao gồm cả hình ảnh, bảng biểu, tài liệu tham khảo.

Hướng dẫn tác giả

Hướng dẫn dành cho tác giả vui lòng tải tại đây.

Định dạng bài báo mẫu vui lòng tải tại đây

Các bài báo

Chính sách mặc định của chuyên mục

Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.