Dành cho tác giả

Hướng dẫn cho tác giả

Bước 1: Tạo tài khoản trên hệ thống tại đây.

Bước 2: Tải định dạng bài báo của tạp chí tại đây.

Bước 3: Đăng nhập hệ thống và tiến hành nộp bài theo các bước trong hệ thống

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn dành cho tác giả tại đây.