Các yếu tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt động của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
PDF (English)

Từ khóa

Hoạt động,
Rủi ro,
Quản trị,
Thương mại,
Ngân hàng.

Cách trích dẫn

Phan Thành Tâm, Hoàng Minh Đạt, & Trần Vũ Hoài Hạ. (2024). Các yếu tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt động của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tạp hí hoa học Lạc Hồng, 2(16), 56–61. https://doi.org/10.61591/jslhu.16.220

Tóm tắt

Một yếu tố quan trọng là quản trị và giám sát rủi ro hoạt động; chúng là bảo vệ của ngân hàng để ngăn chặn vi phạm các nguyên tắc quản trị rủi ro ngân hàng. Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát với 350 cán bộ, nhân viên tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thu về với 336 phiếu trả lời hợp lệ thông qua phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng có năm yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động với mức ý nghĩa là 5%. Với hệ số R2 điều chỉnh là 0,604, nghiên cứu cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính bội đã được xây dựng phù hợp với tập dữ liệu. Cuối cùng, nhóm tác giả đưa ra năm ý tưởng về chính sách có thể cải thiện công tác quản trị rủi ro hoạt động với năm yếu tố được ưu tiên cao nhất đến thấp nhất: cấu trúc tổ chức quản trị rủi ro hoạt động có hệ số hồi quy chuẩn hóa là 0,468 và quan điểm lãnh đạo về quản trị rủi ro hoạt động có hệ số hồi quy chuẩn hóa là 0,159 thấp nhất.

https://doi.org/10.61591/jslhu.16.220
PDF (English)

Tài liệu tham khảo

Dabbas, M. M. N. A. Banking risk management in Jordanian commercial banks in accordance with the Basel Accords. International Journal of Professional Business Review, 2023, 8 (6), pp. 1-20.

DOI: https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i6.2420

Nguyen Thi Thanh Hai. Factors affecting operational risk management of commercial banks. Journal of Finance and Accounting Research, 2020, 2, pp. 1-3.

Siddique, A.; Khan, M. A.; & Khan, Z. The effect of credit risk management and bank-specific factors on the financial performance of the South Asian commercial banks. Asian Journal of Accounting Research, 2022, 7 (2), pp. 182-194.

DOI: https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2020-0071

Shakatreh, M.; Rumman, M. A. A.; & Mugableh, M. I. Reviewing the Framework of Risk Management: Policy and Hedging. International Journal of Professional Business Review, 2023, 8 (1), pp. 1-20.

Hair, J.; Black W.; Babin, B.; Anderson, R. Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 2010.

Dinh Phi Ho. Economic research methods and writing master's theses and doctoral. Finance Publishing House, Hanoi, 2021.