Các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ ngân hàng di động tại SHB chi nhánh Đồng Nai
PDF (English)

Từ khóa

Chất lượng dịch vụ,
Di động,
Ngân hàng,
Chi phí,
Độ tin cậy.

Cách trích dẫn

Phan Thành Tâm, Ngô Tiến Thọ, & Trần Chí Tâm. (2024). Các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ ngân hàng di động tại SHB chi nhánh Đồng Nai. Tạp hí hoa học Lạc Hồng, 2(16), 50–55. https://doi.org/10.61591/jslhu.16.215

Tóm tắt

Phát triển dịch vụ Mobile banking của các ngân hàng thương mại là một vấn đề mang tính cấp thiết để đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang muốn đẩy mạnh tiến trình thanh toán không dùng tiền mặtvới sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường và sự giống nhau cơ bản giữa các dịch vụ ngân hàng. Việc cung cấp những dịch vụ Mobile banking với chất lượng cao thực sự là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với các ngân hàng Việt Nam hiện nay. Với kết quả khảo sát 520 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng di động tại SHB chi nhánh Đồng Nai, nghiên cứu đã thu thập 494 phiếu, tỷ lệ 95,00%. Kết quả nghiên cứu cho thấy sáu nhân tố được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên thực hiện hàm ý chính sách từ cao đến thấp. Độ tin cậy (0,427), cảm nhận về chi phí (0,407), mức độ đáp ứng (0,313), sự đồng cảm (0,189), phương tiện hữu hình (0,152) và năng lực phục vụ (0,114) là hệ số beta được chuẩn hóa cao nhất đến thấp nhất. Đây là kết quả nghiên cứu và có ý nghĩa cho các nhà làm chính sách cần ưu tiên thực hiện.

https://doi.org/10.61591/jslhu.16.215
PDF (English)

Tài liệu tham khảo

Ayswarya, R.; Sarala, D.; Muralidharan, P.; & Ilankadhir, M. Service quality of mobile banking services in ICICI Bank Limited. Journal of Service Science and Management, 2019, 12, pp. 649-664.

DOI: https://doi.org/10.4236/jssm.2019.125045

Fianto, B. A.; Rahmawati, C. K.; & Supriani, I. Mobile banking services quality and its impact on customer satisfaction of Indonesian Islamic banks. Journal of Islamic Economics & Finance, 2021, 7 (1), 59-76.

Arcand, M.; PromTep, S.; Brun, I.; & Rajaobelina, L. Mobile banking service quality and customer relationships. International Journal of Bank Marketing, 2017, 35 (7), pp. 1068-1089.

DOI: https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2015-0150

Nguyen Minh Sang and Ho Thi Loan. Analysis of factors affecting the quality of Mobile Banking services at Agribank: Experimental research at Agribank Thu Dau Mot branch. Journal of Monetary and Financial Markets, 2023, 3, pp. 1-5.

Parasuraman, A.; Zeithaml, V.; & Berry, L. SERVQUAL: A MultipleItem Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 1988, 64 (1), pp. 12-40.

Hair, J.; Black W.; Babin, B.; Anderson, R. Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 2010.

Dinh Phi Ho. Economic research methods and writing master's theses and doctoral. Finance Publishing House, Hanoi, 2021.