Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên tại Nhà máy CADIVI miền Đông
PDF

Từ khóa

Sự gắn kết
Nhân viên
CADIVI
Dây cáp điện

Cách trích dẫn

Nguyễn Văn Tân, Phan Trương Trọng Huy, Nguyễn Thái Huy, Bùi Phước, & Nguyễn Mạnh Sơn. (2024). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên tại Nhà máy CADIVI miền Đông . Tạp hí hoa học Lạc Hồng, 2(16), 9–15. https://doi.org/10.61591/jslhu.16.202

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm khám phá và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam – Chi nhánh Nhà máy CADIVI Miền Đông. Nghiên cứu khảo sát 237 nhân viên đang làm việc tại Nhà máy CADIVI Miền Đông thông qua bảng câu hỏi thiết kế sẵn. Kết quả cho thấy 7 yếu tố có tác động tích cực đến sự gắn kết của nhân viên theo mức độ giảm dần: (1) Tiền lương, (2) Phúc lợi, (3) Người quản lý, (4) Cơ hội đào tạo và phát triển, (5) Bản chất công việc, (6) Môi trường làm việc, (7) Đồng nghiệp. Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp cho Ban lãnh đạo Nhà máy có thể đưa ra những chính sách và giải pháp thích hợp giúp nâng cao sự gắn kết của nhân viên, tăng hiệu quả làm việc cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

https://doi.org/10.61591/jslhu.16.202
PDF

Tài liệu tham khảo

Phạm Mỹ Hương. Thị trường nhân lực Việt Nam nửa đầu 2022: Mức độ gắn kết của người đi làm với công ty đang thấp chưa từng có. Truy cập ngày 12/05/2023 từ https://www.anphabe.com/post/thi-truong-nhan-luc-viet-nam-nua-dau-2022-muc-do-gan-ket ng/40751/answer.

Schaufeli, Wilmar B., Marisa Salanova, Vicente González-romá, and Arnold B. Bakker. (2002). The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach. Journal of Happiness Studies, 71-92.

DOI: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1015630930326

Robinson, D., Perryman, S. & Hayday, S. (2004). The Drivers of Employee Engagement, Institute for Employment Studies. Brighton: UK.

Macey, W. H., & Schneider, B. (2008), The meaning of employee engagement. Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 1, pp. 3 30-87.

DOI: https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2007.0002.x

Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge. (2015). Organizational Behavior: Edition 15. UK: Pearson Education Inc.

Abebe, T., & Markos, S. (2016). The relationship between job satisfaction and organizational commitment in public higher education institution: The case of Arba-Minch University, Ethiopia. International Journal of Research in Business Management, 4(8), 2347-4572.

Jeha, H., Knio, M., & Bellos, G. (2022), The Impact of Compensation Practices on Employees' Engagement and Motivation in Times of COVID-19. COVID-19: Tackling Global Pandemics through Scientific and Social Tools, 131-149.

DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85844-1.00004-0

Karoso, S., Riinawati, R., Ilham, R. N., Rais, R. G. P., & Latifa, D. (2022). Analyzing the Relationship of Work Environment and Quality of Work Life on Employee Performance: The Mediating Role of Organizational Commitment. Journal of Madani Society, 1(3), 167-173.

DOI: https://doi.org/10.56225/jmsc.v1i3.140

Cảnh Chí Hoàng. (2016). Các yếu tố ảnh hưởng đên sự gắn kết của nhân viên với kho bạc nhà nước Thành Phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Tài chính, tháng, 642.

Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Ngô Minh Quốc Dũng và Nguyễn Vương Chí. (2021). Các động lực thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên tại các công ty công nghệ thông tin ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Công Thương, 19(8).

Nguyen Van Tan, Le Duc Thinh and Do Hung Linh. (2022). Factors affecting employee engagement: a study at the daily-life water supply enterprises in Dong Nai province. Proceedings of the third international conference in business, economics & finance, Can Tho University Publishing House.

Nguyễn Thị Hồng Nguyệt và Nguyễn Thị Bích Duyên. (2022). Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên kinh doanh bất động sản tại TP Hồ Chí Minh khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 64(10).

Hackman, J.R. & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work, test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250-279.

DOI: https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90016-7