Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động: Trường hợp công ty TNHH AUREOLE DMS
PDF

Từ khóa

Năng suất lao động;
Lao động trực tiếp;
Nhân tố ảnh hưởng;
Tập đoàn Aureole.

Cách trích dẫn

Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thành Nam, & Lê Tuấn Nghiệm. (2023). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động: Trường hợp công ty TNHH AUREOLE DMS. Tạp Chí Khoa học Lạc Hồng, 1(15), 12–17. https://doi.org/10.61591/jslhu.15.314

Tóm tắt

Tăng năng suất lao động là con đường làm giàu cho mỗi quốc gia và từng thành viên trong xã hội. Đối với doanh nghiệp, năng suất lao động là cốt lõi của sự tồn tại và phát triển bền vững. Từ kết quả khảo sát được thực hiện cho đối tượng là một phần lao động của bộ phận sản xuất trực tiếp công ty ADMS với 270 bảng câu hỏi được phát ra, tác giả sử dụng các công cụ thống kê trong phần mềm SPSS như: thống kê mô tả, Cronbach’s Alpha, EFA, tương quan và hồi quy để đánh giá các thang đo và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 4 nhân tố đề xuất ban đầu là (1) Điều kiện làm việc; (2) Đào tạo và phát triển; (3) Quản lý sản xuất và (4) Yếu tố cá nhân đều có ảnh hưởng cùng chiều đến năng suất lao động. Trong đó, nhân tố “Quản lý sản xuất” có mức ảnh hưởng cao nhất đến năng suất lao động. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất lao động, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện tại.

https://doi.org/10.61591/jslhu.15.314
PDF

Tài liệu tham khảo

Chukwuma. Edwin Maduka & Obiefuna Okafor, Effect of Motivation on Employee Productivity: A Study of Manufacturing Companies in Nnewi, International Journal of Managerial Studies and Research, 2014, 137-147.

Varun Goel, Rajat Agrawal & Vinay Sharma, Factors affecting labour productivity: an integrative synthesis and productivity modelling, Global Business and Economics Review, 2017, 1-24.

Nguyễn Minh Hà và Trần Chánh Trực, Nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của công nhân may, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TP.HCM, 2011, Số 6 (1) 2011, trang 13-24.

Nguyễn Liên Hương và Nguyễn Văn Tâm, Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động trong thi công xây dựng công trình dân dụng tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế xây dựng, 2018, trang 22-29.

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS Tập 2, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2008, trang 24.

Nguyễn Đình Thọ, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Nhà xuất bản Tài chính, 2013, trang 413-414.

Nguyễn Đình Thọ, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Nhà xuất bản Tài chính, 2013, trang 419-420.