Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của người lao động: Nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh R.E.E
PDF

Từ khóa

Lương - Phúc lợi
Bản chất công việc
Môi trường làm việc
Đào tạo và thăng tiến
Lòng trung thành

Cách trích dẫn

Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Thị Phương Thảo, & Nguyễn Đình Cầu. (2023). Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của người lao động: Nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh R.E.E. Tạp Chí Khoa học Lạc Hồng, 1(15), 30–37. https://doi.org/10.61591/jslhu.15.318

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm ra yếu tố tác động, đo lường và đánh giá các yếu tố tác động đến mức độ lòng trung thành của người lao động. Nhóm tác giả nghiên cứu theo phương pháp định tính và định lượng, bài báo khảo sát và thu hồi được 255 phiếu trả lời hợp lệ. Tiến hành đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, các yếu tố biến quan sát được đưa vào phân tích hồi quy tuyến tính bội. Nội dung chính của bài nghiên cứu là tìm hiểu cở sở lý thuyết về các vấn đề liên quan đến lòng trung thành của nhân viên, dựa vào thực tiễn chúng tôi đã đưa ra mô hình nghiên cứu gồm: (1) Tiền lương, (2) Phúc lợi, (3) Môi tường làm việc, (4) Đào tạo và thăng tiến, (5) Bản chất công việc, (6) Lãnh đạo. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất các hàm ý quản trị từng bước nâng cao lòng trung thành của người lao động đang làm việc tại Công ty R.E.E trong hiện tại và cho tương lai.

https://doi.org/10.61591/jslhu.15.318
PDF

Tài liệu tham khảo

Getchell. H and Edward Herbert (1975), “Factors affecting employee loyalty”, International Journal of human resource management, Vol. 15, 43-54.

Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcomes of organizational commitment. Administrative Science Quarterly, 22(1), 46–56.

Mowday, R.T, Steers, R.M and Porter, L.W (1979), “The measurement of organizational commitment”, Journal of Vocational Behavior, Vol.14, 224-227.

Allen, N.J and Meyer, J.P (1990), “The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization”, Journal of Occupational Psychology, Vol.63, 15-23.

Loyalty Research Center, 2004. Employee Loyalty Measurement. The Loyalty Research Center Press.

Richard Coughlan (2005), “Employee loyalty as adherence to shared moral values” Journal of Managerial Issues, 17(1):43-57.

Johnson, D.W & Johnson, R.T (2005), New Developments in Social Interdependence Theory. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 131, 285-358

Kumar, D. N. S. & Shekhar, N., (2012). Perspectives envisaging employee loyalty. Journal of Management Research.Vol.12, No.2, pp.100-112

Nguyen Van Tan, Le Duc Thinh and Do Hung Linh (2022), “Factors affecting employee engagement: a study at the daily-life water supply enterprises in Dong Nai province”, Proceedings of the third international conference in business, economics & finance, Can Tho University Publishing House.

Smith, P.C, Kendall, L.M, and Hullin, L.C (1969), The Measurement of Satisfaction in Work and Retirement, Skokie, IL Randy Mc Nally publisher.

Bethel, S. M. (1995), "Servant-leadership and Corporate Risk Taking: When Risk Taking Makes a Difference", In L. C. Spears (Ed.), Reflections on Leadership, 135-148.

Currivan, D. B. (1999), "The causal order of job satisfaction and organizational commitment in models of employee turnover", Human Resource Management Review, 9(4), 495-524.

Samuel B. Green, Neil J. Salkind (2014), Using SPSS for Windows and Macintosh: analyzing and understanding data, Pearson Education, Inc., 1 Lake St., Upper Saddle River, NJ 07458, 7th.

Mai Thanh Hùng và Đặng Trung Kiên (2021) “Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với công ty TNHH Điện Thành Vinh”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 51.

Chu Tiến Đạt, Trương Minh Tiến (2020), “Các yếu tố tác động đến lòng trung thành và nổ lực làm việc của nhân viên lĩnh vực công nghệ thông tin trong bối cảnh hội nhập”, Tạp chí Công Thương.

Bùi Nhất Vương & Nguyễn Thị Ngọc Châu (2020), “Nâng cao sự gắn kết của nhân viên với tổ chức: Nguyên cứu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cá”, Tạp chí khoa học Đại học Văn Hiến, 7(2), tr. 57-74.

Trần Tuấn Huy (2019), “Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động: nghiên cứu trường hợp của Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam” Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Lạc Hồng.

Nguyễn Đình Thọ (2011), ‘‘Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh-Thiết kế và thực hiện’’, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội.

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), “Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS tập 1 & tập 2” NXB. Hồng Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Trần Kim Dung & Abraham Morris (2005) “Đánh giá ý thức gắn kết với tổ chức và sự thỏa mãn công việc trong bối cảnh Việt Nam”, Hội nghị khoa học quốc tế tháng 9/2005, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Kim Dung (2006) “Thang đo ý thức gắn kết với tổ chức”, Tạp chí phát triển kinh tế, 184, 50-52.

Trần Kim Dung (2015), “Quản trị nguồn nhân lực”, Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM.

Trần Kim Dung (2018), “Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Tài chính, Tp.HCM.