Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại cục thuế tỉnh Đồng Nai
PDF

Từ khóa

Hệ thống kiểm soát nội bộ;
Tính hữu hiệu;
Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Cách trích dẫn

Nguyễn Văn Hải, Bùi Văn Thụy, Phan Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Tùng, & Nguyễn Văn Dũng. (2023). Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại cục thuế tỉnh Đồng Nai . Tạp Chí Khoa học Lạc Hồng, 1(15), 6–11. https://doi.org/10.61591/jslhu.15.313

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, đánh giá sự tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB nhằm đưa ra những kiến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống KSNB giúp ban lãnh đạo đưa ra những quyết định quản lý một cách hiệu quả. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phân tích nhân tố và hồi quy, dựa trên mẫu khảo sát từ 230 cá nhân tham gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy có tổng cộng 06 yếu tố có tác động tích cực đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Các yếu tố này bao gồm môi trường kiểm soát (MTKS), đánh giá rủi ro (DGRR), hoạt động kiểm soát (HDKS), thông tin và truyền thông (TTTT), giám sát (GS) và bộ phận kiểm tra nội bộ (BPKTNB). Những kết quả này sẽ cung cấp cho ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai những thông tin cần thiết để thực hiện quản lý hiệu quả và cải thiện hệ thống KSNB.

https://doi.org/10.61591/jslhu.15.313
PDF

Tài liệu tham khảo

Afiah, N. N., & Azwari, P. C. “The effect of the implementation of government internal control system (GICS) on the quality of financial reporting of the local government and its impact on the principles of good governance: A research in district, city, and provincial government in South Sumatera”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 211, 811-818.

Babatunde, S. A., & Dandago, K. I. “Internal control system deficiency and capital project mis-management in the Nigerian public sector”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014, 164, 208-221.

Badara, M. a. S., & Saidin, S. Z. “The relationship between audit experience and internal audit effectiveness in the public sector organizations”. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 2013, 3 (3), 329-339.

Nguyễn Thị Thanh Tý, Phan Phước Quốc Trun. “Nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ của các chi cục thuế tại TP Hồ Chí Minh”. Tạp chí Tài chính. Số tháng 6/2022, 155-157, 2022.

Hanim Fadzil, F., Haron, H., & Jantan, M., “Internal auditing practices and internal control system”. Managerial auditing journal, 2005, 20 (8), 844-866.

MM. Mohamed, “Internal control system and financial management in selected local Non-Government Organizations in Mogadishu”, Somalia. Kampala International University, College Of Economics And Management, 2018.

Morim, A. C. V. P., Inácio, H., & Vieira, E. Internal Control in a Public Hospital: The Case of Financial Services Expenditure Department Handbook of Research on Modernization and Accountability in Public Sector Management, 2018, (pp. 77-102): IGI Global.

Nguyễn Đình Thọ. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Nhà xuất bản Lao động-Xã hội, 2011, 593.

Trần Quảng Ninh. Các nhân tố thuộc hệ thống kiểm soát nội bộ tác đông đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Tạp chí Công Thương, Số 14, tháng 6 năm 2020.

Vijayakumar, A., & Nagaraja, N. “Internal Control Systems: Effectiveness of Internal Audit in Risk Management at Public Sector Enterprises”. BVIMR Management edge, 2012, 5(1).