Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại tỉnh Đồng Nai
PDF

Từ khóa

Mua sắm trực tuyến;
Quyết định;
Ảnh hưởng;
Người tiêu dùng Đồng Nai.

Cách trích dẫn

Nguyễn Văn Dũng, Lưu Ngọc Liêm, & Huỳnh Công Danh. (2023). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại tỉnh Đồng Nai. Tạp Chí Khoa học Lạc Hồng, 1(15), 1–5. https://doi.org/10.61591/jslhu.15.312

Tóm tắt

Nghiên cứu này xem xét đến một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của những khách hàng cá nhân tại tỉnh Đồng Nai. Hoạt động nghiên cứu sử dụng cách thức chọn mẫu thuận tiện với 305 phiếu (sau khi đã loại 45 phiếu không liên quan đến mua sắm trực tuyến) để đánh giá các thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy bội và kiểm định các giả thuyết ban đầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 yếu tố (1 yếu tố “Gian lận mua sắm trực tuyến” không có ý nghĩa do sig>0.05) ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại Đồng Nai là: “Sự thuận tiện”, “Phương thức giao dịch”, “Sự an toàn” và “Chất lượng”. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả gợi ý những chính sách để các tổ chức kinh doanh trực tuyến lưu tâm đến những tác động đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại Đồng Nai.

https://doi.org/10.61591/jslhu.15.312
PDF

Tài liệu tham khảo

Boateng, H., & Okoe, A.F. (2015) Consumers' attitude towards social media advertising and their behavioral response: The moderating role of corporate reputation. Journal of Research in Interactive Marketing, 9(4), 299-312.

Cheung, M.F., & To, W.M. (2017) The influence of the propensity to trust on mobile users' attitudes toward in-app advertisements: An extension of the theory of planned behavior', Computers in Human Behavior, 3(2), 23- 34.

Gagandeep & Gopal (2013) A study of factors affecting on online shopping behavior of consumers, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 6.

Li & Zang (2002) Consumer online shopping attitudes and behavior, Proceedings of the Americas Conference on Information Systems (AMCIS’2002), Dallas.

Ngo & Gwangyong (2014) Factors Affecting the Online Shopping Behavior: An Empirical Investigation in Vietnam, Journal of Engineering Research and Applications, Vol. 4, Issue 2 (Version 1), February 2014, pp.388-392.

Samanjar Ashraf, Rodrigo Perez Vega (2015) Insight into Dubai’s generation y online shopping behavior, International Conference on Organization and Management 2015, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Shih Ming Pi & HL Liao (2011) Factors influencing the behavior of online group-buying in Taiwan. African Journal of Business Management Vol. 5(16), pp. 7120-7129.

Torres, I.M (2015) Consumer attitudes toward social network advertising. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 36(1), 1-19.

https://vecom.vn/chi-so-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-2015

https://vecom.vn/chi-so-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-2016

https://vecom.vn/chi-so-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-2017

https://vecom.vn/chi-so-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-2018

https://vecom.vn/chi-so-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-2020