Phân tích uốn tĩnh của tấm FGM không hoàn hảo
PDF

Từ khóa

Tấm FGM
Không hoàn hảo
Công khả dĩ
Phương pháp giải tích
Uốn tĩnh

Cách trích dẫn

Nguyễn Đình Dư, & Nguyễn Bá Ngọc Thảo. (2024). Phân tích uốn tĩnh của tấm FGM không hoàn hảo . Tạp hí hoa học Lạc Hồng, 2(16), 87–90. https://doi.org/10.61591/jslhu.16.378

Tóm tắt

Bài báo lần đầu tiên sử dụng phương pháp giải tích để nghiên cứu đáp ứng uốn tĩnh của tấm làm bằng vật liệu biến đổi chức năng (FGM) không hoàn hảo về sự phân bố vật liệu, trong đó vật liệu tấm được tạo ra từ hai thành phần chủ yếu là gốm và kim loại. Phương trình cân bằng của tấm được thiết lập dựa trên lý thuyết biến dạng cắt dạng hàm lượng giác và nguyên lý công khả dĩ, lý thuyết tính toán được kiểm chứng thông qua so sánh với các công trình đã công bố. Bài báo cũng khảo sát một số yếu tố vật liệu, hình học đến đáp ứng uốn tĩnh của tấm, các kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà thiết kế, chế tạo kết cấu FGM trong thực tế.

https://doi.org/10.61591/jslhu.16.378
PDF

Tài liệu tham khảo

Viet, D. N.; Binh, V. P. Static bending, free vibration, and buckling analyses of two-layer FGM plates with shear connectors resting on elastic foundations. Alexandria Engineering Journal, 2023, 62, pp. 369- 390.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.aej.2022.07.038

Nam, H. V; Duc, H. D.; Khoa, M. N.; Thom, D. V.; Hong, T. T. Phase-field buckling analysis of cracked stiffened functionally graded plates. Composite Structures, 2019, 217, pp. 50-59.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.03.014

Aman, G.; Chalak, H. D.; Anupam, C. Bending analysis of functionally graded sandwich plates using Hozt including transverse displacement effects. Mechanics Based Design of Structures and Machines. 2022, 50 (10), pp. 3563-3577.

DOI: https://doi.org/10.1080/15397734.2020.1814157

Ouinas, D.; Fekirini, H.; Olay, J. A.; Achour, B.; Boukendakdji, M. New hybrid HSDT for bending, free vibration, and buckling analysis of FGM plates (2D & quasi-3D). Smart Structures and Systems, 2022, 29 (3), pp. 395-420.

DOI: https://doi.org/10.12989/sss.2022.29.3.395

Zenkour, A. M. Generalized shear deformation theory for bending analysis of functionally graded plates. Applied Mathematical Modelling, 2009, 30 (1), pp. 67-84

DOI: https://doi.org/10.1016/j.apm.2005.03.009