Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên trên mạng xã hội: Nghiên cứu tại Trường Đại học Lạc Hồng
PDF

Từ khóa

Mạng xã hội
Sinh viên
Trường Đại học Lạc Hồng
Quản lý sinh viên
Ứng xử trên mạng xã hội

Cách trích dẫn

Lâm Thành Hiển, Ngô Thị Huyền, Văn Đình Vỹ Phương, & Nguyễn Thị Hoàng Oanh. (2023). Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên trên mạng xã hội: Nghiên cứu tại Trường Đại học Lạc Hồng. Tạp Chí Khoa học Lạc Hồng, 1(15), 66–70. https://doi.org/10.61591/jslhu.15.325

Tóm tắt

So với lịch sử phát triển của truyền thông nói chung, mạng xã hội là một kênh thông tin có tuổi đời còn non trẻ. Tuy vậy, mạng xã hội lại phát triển với tốc độ chóng mặt và chi phối mạnh mẽ đến sự hình thành tâm lý, ý thức, hành vi văn hoá của người dùng, trong đó có sinh viên. Bên cạnh những tác động tích cực thì hệ luỵ mà mạng xã hội gây ra là thật đối với đời sống văn hoá, đạo đức của xã hội nói chung, đối với sinh viên nói riêng. Tăng cường công tác quản lý sinh viên trên mạng xã hội là một việc cần thiết đối với các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở phân tích tính hai mặt của mạng xã hội đối với sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng, bài viết này tập trung thảo luận về sự cần thiết và khuyến nghị các giải pháp quản lý sinh viên trên môi trường mạng xã hội một cách hiệu quả.

https://doi.org/10.61591/jslhu.15.325
PDF

Tài liệu tham khảo

. T. V. Thạch, Quản lý thông tin trên mạng xã hội góp phần ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, Tạp chí Khoa học chính trị, 2020, vol. 9, pp.31-36.

. Đoàn Trung Dũng, Võ Văn Chi, Mạng xã hội và công tác tư tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, 2019, vol. 5, pp. 28-32.

. N. T. Huyền, Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa trên mạng xã hội hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị, 2022, vol. 530, pp. 110-115.

. S. KEMP, We Are Social & Hootsuite, Digital 2022: Vietnam, 15 02 2022. [Online]. Available: Link:https://datareportal.com/reports/digital-2022-vietnam?rq=viet. [Accessed 05 2022].

. S. KEMP, We Are Social & Hootsuite, Digital 2022: Global Overview Report, 26 01 2022. [Online]. Available: https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report. [Accessed 05 2022].

. L. Do, Công tác quản lý mạng xã hội trong tình hình mới, Tạp chí Cộng sản online, 15 08 2017. [Online]. Available: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/thong-tin-ly-luan/-/2018/46405/cong-tac-quan-ly-mang-xa-hoi-trong-tinh-hinh-moi.aspx. [Accessed 05 2022]

. N. C. Minh, Kĩ năng cần thiết để trở thành công dân số, Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa, 30 12 2020. [Online]. Available: https://aita.gov.vn/ki-nang-can-thiet-de-tro-thanh-cong-dan-so. [Accessed 05 2022]

. Microsoft, Civility, Safety & Interaction Online, Microsoft, 2018. [Online]. Available: https://www.microsoft.com/en-us/online-safety/digital-civility. [Accessed 05 2022].

. Microsoft, Civility, Safety & Interaction Online, Microsoft, 2019. [Online]. Available: https://www.microsoft.com/en-us/online-safety/digital-civility. [Accessed 05 2022].

. Microsoft, Civility, Safety & Interaction Online, Microsoft, 2020. [Online]. Available: https://www.microsoft.com/en-us/online-safety/digital-civility. [Accessed 05 2022].

. Microsoft, Civility, Safety & Interaction Online, Microsoft, 2021. [Online]. Available: https://www.microsoft.com/en-us/online-safety/digital-civility. [Accessed 05 2022].

. Vân_Anh, Bộ TT&TT sẽ thí điểm đánh giá, công nhận các nền tảng số Việt Nam phục vụ người dân, Báo điện tử Vietnamnet, 09 04 2022. [Online]. Available: https://vietnamnet.vn/bo-tt-tt-se-thi-diem-danh-gia-cong-nhan-cac-nen-tang-so-viet-nam-phuc-vu-nguoi-dan-2007319.html. [Accessed 05 2022].

Văn Đình Vỹ Phương & Cộng sự, Khảo sát tình hình sử dụng mạng xã hội của sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng, 02 2022. Available: https://forms.gle/G77MEF4KgEDDysWS8.