Khảo sát chiến lược ghi nhớ trong việc học từ vựng: Sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Lạc Hồng
PDF

Từ khóa

Chiến lược ghi nhớ
Học từ vựng
Ghi nhớ từ vựng

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Khả Vi. (2023). Khảo sát chiến lược ghi nhớ trong việc học từ vựng: Sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Lạc Hồng. Tạp Chí Khoa học Lạc Hồng, 1(15), 62–65. https://doi.org/10.61591/jslhu.15.324

Tóm tắt

Từ vựng là một thành phần quan trọng của mọi hệ thống ngôn ngữ. Từ vựng, theo Lewis (1993) [1], "là cốt lõi hay trái tim của ngôn ngữ." Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trong nhiều năm để tạo ra các phương pháp dạy và học từ vựng hiệu quả để giúp người học ngôn ngữ thứ hai (L2) thông thạo tiếng Anh. Tuy nhiên, việc phát triển vốn từ vựng không chỉ đơn thuần là học và hiểu nghĩa của từ; nó cũng liên quan đến việc ghi nhớ nghĩa để người học có thể sử dụng chúng khi giao tiếp. Để thu hẹp khoảng cách giữa việc học và nắm vững từ vựng, các chiến lược ghi nhớ phải được sử dụng. Nó có thể giúp người học hiểu cách nâng cao kiến thức từ vựng của họ. Mục đích của nghiên cứu này là để xác định cách các sinh viên chuyên ngành tiếng Anh sử dụng các chiến lược ghi nhớ để học từ vựng và giá trị của những chiến lược này đối với việc học của họ.

https://doi.org/10.61591/jslhu.15.324
PDF

Tài liệu tham khảo

Lewis, M. (1993). The lexical approach: The state of ELT and a way forward. Hove, UK: Language Teaching Publications.

Wilkins, D. (1972). Linguistics in language teaching. London: Arnold.

Cohen, A. D. (1987). The use of verbal and imagery mnemonics in second-language in vocabulary learning. SSLA, 9, 43-62. USA.

O’Mally, J. M., & Chamot, A. (1990). Learning strategies in second language acquisition (The Cambridge Applied Linguistics Series). Cambridge: Cambridge University Press.

Nation, I.S.P. (1990). Teaching and learning vocabulary. New York: Newbury House.

Gu, Y., & Johnson, R. (1996). Vocabulary learning strategies and language learning outcomes. Language Learning.

Schmitt, N. (1997). Vocabulary learning strategies. N. Schmitt & M. McCarthy (Eds.), Vocabulary: Description, acquisition, and pedagogy, 199-227. Cambridge: Cambridge University Press.

Nation, I.S.P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press.

Thompson, I. (1987). Memory in language learning. In Wenden. A., & Rubin, J. (Eds). Learner strategies in language learning. New York: Prentice Hall.

Higbee, L.K. (1979). Recent research on visual mnemonics: Historical roots and educational fruits. Review of educational research, 49, 611-629.

Nemati, A. (2009). Memory vocabulary learning strategies and long-term retention. International Journal of Vocational and Technical Education. Vol.1 (2), 14-24.

Ghorbani, M.R., &Riabi, N.K. (2011). The impacts of memory strategy instruction on learners’ EFL vocabulary retention. Theory and Practice in Language Studies, Vol. 1, No. 9, 1222-1226.

Gairns, R., & Redman, S. (1986). Working with words. Cambridge: Cambridge University Press.

Craik, F.I.M., & Lockhart, R.S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. Journal of verbal learning and verbal behavior, 11, 71-84.