Các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh: Nghiên cứu người tiêu dùng tại tỉnh Đồng Nai
PDF

Từ khóa

Đặc tính sản phẩm xanh
Tác động xã hội
Hoạt động chiêu thị xanh
Cảm nhận về giá sản phẩm xanh
Nhận thức môi trường

Cách trích dẫn

Nguyễn Thanh Lâm, & Nguyễn Thị Ngọc Thảo. (2023). Các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh: Nghiên cứu người tiêu dùng tại tỉnh Đồng Nai. Tạp Chí Khoa học Lạc Hồng, 1(15), 38–43. https://doi.org/10.61591/jslhu.15.319

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định, đo lường và đánh giá các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh tại tỉnh Đồng Nai, kết quả khảo sát có 470 phiếu trả lời hợp lệ, và sau khi triển khai mô hình đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, các yếu tố biến quan sát được đưa vào phân tích hồi quy tuyến tính bội thì cho ra 5 yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh. Năm yếu tố được xếp theo thứ tự ưu tiên theo hệ số hồi quy đã chuẩn hóa gồm: (1) Đặc tính sản phẩm xanh; (2) Tác động xã hội; (3) Hoạt động chiêu thị xanh; (4) Cảm nhận giá sản phẩm xanh; (5) Nhận thức về môi trường. Trên cơ sở kết quả chạy hồi quy tuyến tính bội, nhóm tác giả đề xuất hàm ý quản trị nhằm cải thiện hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

https://doi.org/10.61591/jslhu.15.319
PDF

Tài liệu tham khảo

Zhuang, W., Luo, X., & Riaz, M. U. (2021), “Factors influencing green purchase intention: A meta-analysis approach”, Frontiers in Psychology, Vol. 13, No. 3, pp. 1- 15.

Maheshwari, S. P. (2014), “Awareness of green marketing and its influence on buying behavior of consumers: special reference to Madhya Pradesh, India”, AIMA Journal of Management & Research, Vol, 8, No. 4, pp. 1-14.

Sharma, K., Aswal, C., & Paul, J. (2023), “Factors affecting green purchase behavior: A systematic literature review’, Business Strategy and the Environment, Vol. 32, No. 4, pp. 2078-2092.

Reshmi, R., & Johnson, B. (2014), “A study of buying behavior of green products”, International Journal Of Research In Commerce & Management, Vol. 5, No. 12, pp. 39-45.

Pradeep, J. (2012), “Effect of environmental concern & social norms on environmental friendly behavioral intentions”, Business Intelligence Journal, Vol. 5, No. 1, pp. 169-175

Hồ Mỹ Dung, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Phương Uyên, Nguyễn Phi Phụng (2019), “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của người dân tại thành phố Trà Vinh”, Tạp chí khoa học kinh tế, số 7, trang 44-57.

Hà Nam Khánh Giao và Đinh Thị Kiều Nhung (2018), “Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh tại thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tài chính – Marketing, số 30, trang 46-55.

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2011),

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất bản Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Đình Thọ (2012), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Nhà xuất bản Lao động xã hội,

Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Trọng Hùng, Huỳnh Thị Thu Quyên và Huỳnh Thị Nhi (2018), “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi

tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại thành phố Huế”, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, số 5A, trang 199-212.