Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương
PDF

Từ khóa

Chất lượng dịch vụ
Dịch vụ logistics
Sự hài lòng khách hàng
Doanh nghiệp logistics
Chất lượng dịch vụ logistics

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Kim Hiệp, Phạm Thị Duy Chương, Đặng Thị Hằng, Ngô Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Duy Thắng, & Đường Xuân Hướng. (2024). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tạp hí hoa học Lạc Hồng, 2(16), 16–22. https://doi.org/10.61591/jslhu.16.210

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính tác giả thảo luận với 10 chuyên gia là những người làm việc lâu năm tại các doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghiên cứu định lượng dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 200 khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố chất lượng vận hành, chất lượng nhân sự liên hệ, chất lượng thông tin, chất lượng tùy biến và đổi mới và chất lượng nguồn lực, ảnh hưởng quan trọng đến sự hài lòng của khách hàng. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp các doanh nghiệp logistics nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

https://doi.org/10.61591/jslhu.16.210
PDF

Tài liệu tham khảo

. Bộ Công Thương Việt Nam, Báo cáo Logistics Việt Nam Năm 2022, Nhà xuất bản Bộ Công Thương, Hà Nội, 2022.

https://baoxaydung.com.vn/binh-duong-khoi-thong-dong-chay-logistics-322348.html

Gaudenzi, B., Confente, I., & Russo, I. Logistics service quality and customer satisfaction in B2B relationships: A qualitative comparative analysis approach, The TQM Journal, 2020, 33(1), 125-140

Parasuraman A., Zeithaml V. A. & Berry L. L., A conceptual model of service quality and its implications for future research, Journal of Marketing, 1985, 49, 41-50.

Cronin, J.J., Taylor and S.A, Measuring service quality: A reexamination and extension, Journal of Marketing” 1992 Vol 56 (July), pp. 55 – 68.

Dabholkar, Pratibha A.; Shepherd, C. David; Thorpe, Dayle I, A comprehensive framework for service quality: an investigation of critical conceptual and measurement issues through a longitudinal study. Journal of retailing, 2000, 139-173.

Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Thị Viên Lý, Các yếu tố tác động đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ logistics trường hợp Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương Mại Dịch vụ Dương Vy, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 2020 4(3):881-896.

. Lê Sơn Tùng, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phạm Thị Sóng Hồng, Nguyễn Thị Kim Thoa, Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ: nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Con Ong Chi nhánh Hải Phòng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng Hải, 2021, số 68

. Vũ Thị Hạnh Nguyễn Thị Bích, Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ lоgistics ở khu vực Miền Bắc Việt Nam”, Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (2022) số 143.

. Hasan Uvet, Importance of Logistics Service Quality in Customer Satisfaction: An Empirical Study, Operations and supply chain management, 2020, no. 1, 1 – 10.

. Gupta A., Singh R. K., Mathiyazhagan K., Suri P. K., & Dwivedi Y. K., Exploring relationships between service quality dimensions and customers satisfaction: Empirical study in context to Indian logistics service providers, The International Journal of Logistics Management, 2022

Sorkun M. F., Yumurtacı Hu¨seyinoğlu I. O¨ ., & Bo¨ru¨han G.Omni-channel capability and customer satisfaction: mediating roles of flexibility and operational logistics service quality, International Journal of Retail & Distribution Management, 2020, 48(6), 629–648

Le, D. N., Nguyen, H. T., & Truong, P. H, Port logistics service quality and customer satisfaction: Empirical evidence from Vietnam, 2020, Asian Journal of Shipping and Logistics, 36(2), 89-103.

] Lin, X., Mamun, A. A., Yang, Q., & Masukujjaman, M. Examining the effect of logistics service quality on customer satisfaction and re-use intention, PloS one, 2023. 18(5).

Likert, R. A technique for measurement of attitudes. Archives of Psychology, 1932,140:5-53.

Nguyễn Đình Thọ. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. NXB Lao động Xã hội, 2011

Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất bản Hồng Đức, Tp.HCM, 2008, Tập1.