Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Mobile banking tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn cách mạng công nghệ số 4.0
PDF

Từ khóa

Lòng trung thành
Các yếu tố ảnh hưởng,
Mobile banking,
Các ngân hàng thương mại,
Đồng Nai

Cách trích dẫn

Bùi Văn, T., Tiên, L. T., Huỳnh Phạm Thanh Tâm, & Lê Nguyễn Anh Thư. (2024). Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Mobile banking tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn cách mạng công nghệ số 4.0 . Tạp hí hoa học Lạc Hồng, 2(16), 1–8. https://doi.org/10.61591/jslhu.16.190

Tóm tắt

Lòng trung thành của khách hàng khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ luôn được các ngân hàng quan tâm, đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của họ. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân trong việc sử dụng dịch vụ Mobile banking tại các Ngân hàng Thương mại tại tỉnh Đồng Nai thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng. Dữ liệu thu thập được từ khảo sát 320 khách hàng ở Đồng Nai hiện đang sử dụng dịch vụ Mobile banking. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, 66.3% sự biến thiên trong lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile banking được giải thích bởi sự hiệu quả, sự đáp ứng, sự bảo đảm, thiết kế, sự đồng cảm, ưu đãi, thói quen, chi phí chuyển đổi. Dựa trên các kết quả này, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai duy trì lòng trung thành của khách hàng trong tương lai.

https://doi.org/10.61591/jslhu.16.190
PDF

Tài liệu tham khảo

. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. Servqual: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 1988, 64(1), 12-40.

. Võ Thị Ngọc Hà, Trần Hà Vân Anh. Tài sản thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng: Thực nghiệm tại bốn NHTM lớn, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, 2020, số 19 năm 2020.

. Eshghi, A., Roy, S., & Ganguli, S. Service Quality and Customer Satisfaction: An Empirical Investigation in Indian Mobile Telecommunications Services. Marketing Management Journal, 2006, 16(2), 119-144.

. Bhattacherjee, A. An empirical analysis of the antecedents of electronic commerce service continuance. Decision Support Systems, 2001, 32(2), 201-214.

DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-9236(01)00111-7

. Srinivasan, S. S., Anderson, R., & Ponnavolu, K. Customer loyalty in e-commerce: An exploration of its antecedents and consequences. Journal of Retailing, 2002, 78(1), 41-50.

DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-4359(01)00065-3

. Hanafizadeh, P., Behboudi, M., & Koshksaray, A. A. Mobile-banking adoption by Iranian bank clients. Telematics and Informatics, 2014, 31(1), 62-78.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2012.11.001

. Liébana-Cabanillas, F., Sánchez-Fernández, J., & Muñoz-Leiva, F. Antecedents of mobile banking loyalty: The role of perceived risk. Services Marketing Quarterly, 2014, 35(3), 219-236.

. Suki, N. M. The impact of perceived value, quality, and satisfaction on loyalty: The mediating role of satisfaction. Procedia Economics and Finance, 2016, 35, 388-396.

. Vargas-Hernández, J. G., Parra-Reyes, R. M., & Ruiz-Palomino, P. Customer satisfaction, loyalty and switching costs in electronic banking: Empirical evidence from a developing country. Review of International Business and Strategy, 2020, 30(3), 419-439. doi:10.1108/RIBS-04-2019-0044.

. Golrou Abdollahi. Creating a Model for Customer Loyalty in Banking Industry of Iran, MBA. Tarbiat Modares University Faculty of Engineering, 2008.

. Beh Yin Yee, T.M.Faziharudean, Factors Affecting Customer Loyalty Of Using Internet Banking In Maylaysia, Journal of Electronic Banking Systems, 2010, IBIMA Publishing.

DOI: https://doi.org/10.5171/2010.592297

. Karunaratna, A. C., & Kumara, P. A. P. S. Determinants of customer loyalty: A literature review. Journal of Customer Behaviour, 2018, 17(1–2), 49–73.

DOI: https://doi.org/10.1362/147539218X15333820725128

. Võ Khắc Thường, Đinh Hoàng Anh Tuấn, Hà Duy Thanh. Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Phòng giao dịch Đức Linh, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2021, số 33, tháng 11 năm 2021.

. Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Malhotra, A. Service Quality Delivery through Web Sites: A Critical Review of Extant Knowledge. Journal of the Academy of Marketing Science, 2002, 30(4), 362-375.

DOI: https://doi.org/10.1177/009207002236911

. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Malhotra, A. E-S-QUAL, A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality. Journal of Service Research, 2005, Vol.7.

DOI: https://doi.org/10.1177/1094670504271156

. Bùi Văn Thụy, Nguyễn Tiến Quang. Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Mobile banking của các ngân hàng thương mại tại Đồng Nai. Tạp chí Công thương, 2020, số 8 – Tháng 4/2020, trang 300 - 304.

. Nguyễn Hồng Quân. Các nhân tố tác động đến sự hài lòng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử: nghiên cứu tại ngân hàng thương mại tiên phong. Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế, 2020, số 125, 29-43.