Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam
PDF

Từ khóa

BCTC
Kiểm toán BCTC
Chất lượng kiểm toán

Cách trích dẫn

Lý Thị Thu Hiền, Trần Thị Phương Thảo, & Nguyễn Thị Đức Loan. (2023). Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam . Tạp Chí Khoa học Lạc Hồng, 1(15), 44–49. https://doi.org/10.61591/jslhu.15.320

Tóm tắt

Nghiên cứu có mục tiêu khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán (KT) báo cáo tài chính (BCTC) tại các doanh nghiệp (DN) Việt Nam thông qua dữ liệu được khảo sát email (google form) từ 243 đáp viên trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023. Nghiên cứu sử dụng các công cụ phân tích, xử lý dữ liệu là: Phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến theo phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất. Từ kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu cho thấy, mức độ tác động của các nhân tố đến chất lượng kiểm toán BCTC của các DN tại Việt Nam theo thứ tự giảm dần bao gồm: thời gian kiểm toán, trình độ chuyên môn; Kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp, quy trình kiểm toán.

https://doi.org/10.61591/jslhu.15.320
PDF

Tài liệu tham khảo

Probohudono, A, N,, Sugiharto, B, & Arifah, S, (2019), The Influence of corporate governance, audit quality, and ownership, on financial instrument disclosure in Indonesia, Journal of Contemporary Accounting, 1(3), 173–187, https://doi,org/10,20885/jca,vol1,iss3,art5

The Treasury 2010, Audit quality in Australia: a strategic review, Commonwealth of Australia, viewed 10 March 2011< http://www,ag,gov,au/cca>,

Alim, MN, Trisni, H & Lilik, P 2007, ‘The effect of competence and independence to the audit quality’, Proceeding of national accounting symposium X Indonesian Accounting Association, Makassar, Indonesia, pp, 31-48,

Jensen, C,, & Meckling, H, (1976), Theory of the Firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, 3, 305–360,

Conklin, EJ 1993, ‘Capturing organizational memory’, Proceedings of group ware 92, D, Coleman (Ed,), Morgan Kaufmann, San Mateo, pp, 561-65

DeAngelo, LE 1981, ‘Auditor size and audit quality’, Journal of Accounting and Economics, vol, 3, no, 3, pp, 183-99,

Kolodner, J 1996, ‘Reconstructive memory: a computer model’, Cognitive Science, vol, 7, pp, 281-328

Ashton, RH 1990, ‘Pressure and performance in accounting decision settings: paradoxical effects of incentives, feedback and justification’, Journal of Accounting Research, vol, 28, pp, 148-80

Messier, WFJ & Quilliam, WC 1992, ‘The effect of accountability on judgment develompment of hypothesis for auditing’, Auditing: A Journal of Practice & Theory, vol, 11, pp, 123-138

Cloyd, CB 1997, ‘Performance in tax reseach tasks: the joint effect of knowledge and accountability’, Journal of Accounting Review, vol, 72, no, 1, pp, 111-30

Tan, HT & Libby, R 1997, ‘Tacit managerial versus technical knowledge as determinant of audit expertise in the field’, Journal of Accounting Research, vol, Spring, pp, 97-113

Tan, HT & Kao, A 1999, ‘Accountability effect on auditor’s performance: the influence of knowledge, problem solving ability and task complexity’, Journal of Accounting Research, vol, 37, no, 1, pp, 208-23

Ramadhani Calocha, Eliada Herwiyanti, 2020, Factors that affect audit quality, Journal of Contemporary Accounting, Volume 2, Issue 1, 2020, 35-48

Lại Thị Thu Thủy và Phạm Đức Hiếu (2017), Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán độc lập: Nghiên cứu khách hàng kiểm toán là các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, Tạp chí công thương, số 17,

Hair, J, F,, Black, W, C,, Babin, B, J,, & Anderson, R, E, (2009), Multivariate Data Analysis (7 edition), Pearson Prentice Hall,

Bollen, K, A, (1989), A New Incremental Fit Index for General Structural Equation Models, Sociological Methods & Research, 17(3), 303–316, https://doi,org/10,1177/0049124189017003004