Tác động của giáo dục khởi nghiệp, niềm đam mê và thái độ khởi nghiệp đến hành vi khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
PDF

Từ khóa

Khởi nghiệp;
Thái độ;
Ý định;
Sinh viên kinh tế;
Đồng Nai.

Cách trích dẫn

Lê Vũ Hà, Lâm Ngọc Nhẫn, Phạm Nguyễn Nguyên Hương, & Nguyễn Thị Kim Tuyến. (2023). Tác động của giáo dục khởi nghiệp, niềm đam mê và thái độ khởi nghiệp đến hành vi khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tạp Chí Khoa học Lạc Hồng, 1(15), 23–29. https://doi.org/10.61591/jslhu.15.317

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu là xem xét tác động của các yếu tố giáo dục khởi nghiệp, niềm đam mê, thái độ khởi nghiệp đến hành vi khởi nghiệp, thông qua vai trò trung gian của ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế trong các trường đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả thu thập từ khảo sát 296 sinh viên đại học được phân tích thông qua 2 phần mềm SPSS và SmartPLS, các giả thuyết của nghiên cứu này được kiểm định qua mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM). Kết quả cho thấy các yếu tố đã đề xuất có tác động tích cực đến hành vi khởi nghiệp. Bên cạnh đó, ý định khởi nghiệp giữ vai trò trung gian của các yếu tố trên tác động đến hành vi khởi nghiệp.

https://doi.org/10.61591/jslhu.15.317
PDF

Tài liệu tham khảo

Sobel, R. S., and King. K. A, Does school choice increase the rate of youth entrepreneurship?, Economics of Education Review, 2008, 27(4), 429–438.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tài liệu nội bộ. 2022.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. QĐ 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/03/2018 ban hành Kế hoạch triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. 2018.

Thủ tướng Chính phủ. QĐ1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025, 2017.

Văn Gia, <https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202304/khoi-dong-cac-chuong-trinh-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-nam-2023-3164863/.>Truy cập ngày 29/5/2023. 2023.

Handayati, P., Wulandari, D., Soetjipto, B. E., Wibowo, A., & Narmaditya, B. S. Does entrepreneurship education promote vocational students’ entrepreneurial mindset? Heliyon, 2020, 6(11), Article e05426. doi:10.1016/j.heliyon.2020.e05426

Wardana, L. W., Narmaditya, B. S., Wibowo, A., Mahendra, A. M., Wibowo, N. A., Harwida, C., & Rohman, A. N. The impact of entrepreneurship education and students’entrepreneurial mindset: The mediating role of attitude and self-efficacy. Heliyon, 2020, 6(9), 1-7.

Trịnh Thị Hà. Ảnh hưởng của các yếu tố giáo dục khởi nghiệp và niềm tin vào năng lực bản thân đến ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành du lịch. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở, 2022,18(3), pp.18-33.

Trương Hoàng Diệp Hương, Phạm Đức Hiển, Trần Ngọc Lâm, Nguyễn Thành Thái, Nguyễn Thị Thu Hường. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, 2022, 236+237, pp.116-127

Ngô Đức Chiến. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến thái độ và ý định khởi nghiệp của giới trẻ hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Quản trị kinh doanh trong nền kinh tế số, Trường Đại học Kinh tế-Luật, ĐHQG-TPHCM và Trường Đại học Thương Mại, 01/2022, Hà Nội: NXB Hà Nội, 512-525, 2022.

Nguyễn Quang Thu, Trần Thế Hoàng, Hà Kiên Tân. Vai trò của yếu tố gắn kết trong mối quan hệ giữa ý định và hành vi khởi nghiệp của sinh viên. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 2017, (28)11, pp.04-25.

Cao Quốc Việt, Ngô Thị Thanh Tiên. Tổng quan lý thuyết về ý định khởi nghiệp của sinh viên. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở, Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 2016, 50(5), pp.56-65.

Koe, W. L., Sa’ari, J. R., Majid, I. A., & Ismail, K. B. Determinants of entrepreneurial intention among millennial generation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, 4(2), pp.197-208.

Duval-Couetil, N., Gotch, C.M. & Yi, S.. The characteristics and motivations of contemporary entrepreneurship students. Journal of Education for Business, 2014, 89 (8), pp.441-449.

Pedrini, M., Langella, V. & Molteni, M. Do entrepreneurial education programs impact the antecedents of entrepreneurial intention? An analysis of an entrepreneurship MBA in Ghana. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 2017, 11 (3), pp.373-392.

Chính phủ. QĐ 844/QĐ-TTg hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Truy cập 08/2023, < https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa hoi/quyet-dinh-844-qd-ttg-de-an-hotro-he-sinh-thai-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-quoc-gia-den-2025-2016 311936.aspx.>, 2016.

Chhabra, S., Raghunathan, R., & Rao, N. M. The antecedents of entrepreneurial intention among women entrepreneurs in India. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2020, 14(1), pp.76-92.

Bùi Ngọc Tuấn Anh, Phạm Minh. The role of mindfulness and perceived social support in promoting students’ social entrepreneurial intention. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2022, 10(1), pp.145-160.

Liu, X., Lin, C., Zhao, G., & Zhao, D. Research on the effects of entrepreneurial education and entrepreneurial self-efficacy on college students’ entrepreneurial intention. Frontiers in Psychology, 2019, 10, pp.869-869.

Tomy, S., & Pardede, E. An entrepreneurial intention model focussing on higher education. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 2020, 26(7), pp.1423-1447.

Mei, H., Lee, C. H., & Xiang, Y. Entrepreneurship education and students’ entrepreneurial intention in higher education. Education Sciences, 2020, 10(9), pp.1-18

Lai, L. S., & To, W. M. E-Entrepreneurial intention among young Chinese adults. Asian Journal of Technology Innovation, 2020, 28(1), pp.119-137.

Hussain, A., & Norashidah, D. Impact of entrepreneurial education on entrepreneurial intentions of Pakistani Students. Journal of Entrepreneurship and Business Innovation, 2015, 2(1), pp.43-53.

Kirkwood, J., Dwyer, K., & Gray, B. Students’ reflections on the value of an entrepreneurship education. International Journal of Management in Education, 2014, 12(3), pp. 307- 316.

Cui, J., Sun, J., & Bell, R. The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial mindset of college students in China: the mediating role of inspiration and the role of educational attributes. International Journal of Management Education, 2021, 19(1), Article 100296. doi:10.1016/j.ijme.2019.04.001

Wang, W., Lu, W. & Millington, J. K. Determinants of Entrepreneurial Intention among College Student in China and USA. Journal of Global Entrepreneurship Research, Winter & Spring, 2011, 1(1), pp.35-44.

Mamun, A. A., Nawi, N. B. C., Mohiuddin, M., Shamsudin, S. F. F. B. & Fazal, S. A. Entrepreneurial intention and startup preparation: A study among business students in Malaysia. Journal of Education for Business, 2017, 92(6), pp.296-314,

Harris, M. L., & Gibson, S. Examining the entrepreneurial attitudes of US business students. Education and Training, 2008, 50(7), 568-581

Luthje, C., & Franke, N. The making of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT. R & D Management, 2003, 33 (2), pp.135-147.

Shapero, A. & Sokol, L. The Social Dimensions of Entrepreneurship. In C.A. Kent, D.L. Sexton, & K.H. Vesper (Eds.). Encyclopedia of Entrepreneurship. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982, pp.72-90.

Ajzen, I.. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991, 50(2), pp.179-211.

Randall, D. M., & Wolff, J. A. The time interval in the intention-behaviour relationship: Metaanalysis. British Journal of Social Psychology, 1994, 33(4), pp.405–418. doi: 10.1111/j.2044- 8309.1994.tb01037.x

Schlaegel, C., & Koenig, M. Determinants of Entrepreneurial Intent: A Meta-Analytic Test and Integration of Competing Models. Entrepreneurship Theory and Practice, 2014, 38(2), pp.291–332. doi: 10.1111/etap.12087

Fayolle, A., & Liñán, F. The future of research on entrepreneurial intentions. Journal of Business Research, 2014, 67(5), pp. 663–666. doi: 10.1016/j.jbusres.2013.11.024

Rasli, A. M., Khan, S. R., Malekifar, S. & Jabeen, S. Factors affecting entrepreneurial intention among graduate students of university Teknologi Malaysia. International Journal of business and social science, 2013, 4(2), 10-23.

Lĩnán, F., Rodríguez-Cohard, J. & Rueda-Cantuche, J. Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education. International Entrepreneurship and Management Journal, 2011, 7(2011), 1-24.

Kautonen, T., van Gelderen, M., & Fink, M. Robustness of the theory of planned behavior in predicting entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 2015, 39(3), 655–674

Devellis, R.. Scale Development Theory and Applications. Sage Publications, New York, 2012.

Henseler, J.&Sarstedt, M. A new criterion forassessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of The Academy of Marketing Science, 2015, 43(1), pp.115-135.

Hu, L., & Bentler, P. M. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 1999, 6(1), pp.1-55. doi:10.1080/10705519909540118

Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). European Business Review, 2014, 26(2), pp.106-121.