Tác động của năng lực động đến thành quả của doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa tại Duyên hải Nam Trung Bộ
PDF

Từ khóa

Năng lực động
Đổi mới,
Định hướng khởi nghiệp,
Thành quả của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa,

Cách trích dẫn

Võ Tấn Phong, & Võ, T. T. (2024). Tác động của năng lực động đến thành quả của doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa tại Duyên hải Nam Trung Bộ. Tạp hí hoa học Lạc Hồng, 2(16), 23–30. https://doi.org/10.61591/jslhu.16.214

Tóm tắt

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp (DN) phụ thuộc vào nguồn lực và năng lực mà DN đang chiếm hữu, phát triển và khai thác. Đến lượt mình, năng lực cạnh tranh quyết định thành quả của DN. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định và đo lường mức độ tác động của NLĐ đến thành quả của doanh nghiệp (TQDN) và vai trò trung gian của định hương khởi nghiệp (ĐHKN) và đổi mới trong sự tác động của NLĐ đến TQDN. Phương pháp mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (Partial least squares structural equation modeling) (PLS-SEM) được sử dụng. Mẫu nghiên cứu với 405 quan sát được thu thập bằng phương pháp phi xác suất. Đối tượng khảo sát là các nhà quản trị doanh nghiệp du lịch (DNDL). Kết quả nghiên cứu cho thấy NLĐ tác động trực tiếp và gián tiếp đến TQDN du lịch nhỏ và vừa thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB), Việt Nam thông qua ĐHKN và đổi mới.

https://doi.org/10.61591/jslhu.16.214
PDF

Tài liệu tham khảo

Kathlee M. Eisenhardt and Jeffrey A. Martin. Dynamic capabilities: What are they? Strategic Management Fornal, 2000, 21 (10-11): 1105-1121.

DOI:https://doi.org/10.1002/10970266(200010/11)21:10/11<1105::AID-SMJ133>3.0.CO;2-E

Yong Hang, Muddassar Sarfraz, Rimsha Khalid, Ilknur Ozturk & Jasim Tariq. Does corporate social responsibility and green product innovation boost organizational performance? a moderated mediation model of competitive advantage and green trust. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2022, 35:1, 5379-5399.

DOI:https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2026243

Anna Astrid Susanti and Muhtosim Arief. The Effect of Dynamic Capability for the Formation of Competitive Advantage to Achieve Firm’s Performance (Empirical Study on Indonesian Credit Co-operatives). American Scientific Publishers, Advanced Science Letters, 2015, Vol. 21, 809–813.

DOI: https://doi.org/10.1166/asl.2015.5885

McGrath, R. G. The end of competitive advantage. Watertown: Harvard Business Review Press, 2013.

Medella Erlinda M.. Competition Policy in East Asia. London and New York: Routledge, 2005.

Corina Gavrea, Liviu Ilieş and Roxana Stegerean. Determinants of organizational performance: The case of Romania. Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 2011, Vol. 6, No. 2, pp. 285-300.

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 1997, 18(7), 509–533.

DOI:https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z

Mark Easterby-Smith and Isabel M. Prieto. Dynamic Capabilities and Knowledge Management: an Integrative Role for Learning? British Journal of Management, 2008, Vol. 19, 235–249.

DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2007.00543.x

Teece, D. J. Explicating dynamic capabilities: The nature and micro foundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 2007, 28(13), 1319-1350.

DOI: https://doi.org/10.1002/smj.640

Daniel Jiménez-Jiménez, Raquel Sanz-Valle. Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 2011, 64 (2011) 408–417.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.09.010

Lutfihak Alpkan, Cagri Bulut, Gurhan Gunday, Gunduzm Ulusoy, and Kemal Kilic. Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance. Management Decision, 2010, 48(5).

DOI: https://doi.org/10.1108/00251741011043902

Ramendra Thakur, Sonya H.Y. Hsu and Gwen Fontenot. Innovation in healthcare: Issues and future trends. Journal of Business Research, 2012, 65 (2012) 562–569.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.02.022

Miller, D. The correlates of entrepreneurship in three types of firms, Management Science, 1983, Vol 29, pp 770–791.

DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.29.7.770

Lumpkin, G. T., and Dess, G. G.. Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 1996, Vol 21, pp 135–172.

DOI: https://doi.org/10.5465/amr.1996.9602161568

Moh Farid Najib, Deddy Saefuloh and Iwan Mulyawan (2020). Innovation and Dynamic Capabilities among Traditional Market Traders: How it Affects Business Performance. In Proceedings of the International Conference of Business, Economy, Entrepreneurship and Management (ICBEEM 2019), pages 149-157 ISBN: 978-989-758-471-8.

DOI: 10.5220/0009959801490157

Mauludin, H., Alhabsji, T., Idrus, S. and Arifin, Z. Market orientation, learning organization, and dynamic capability as antecedents of value creation. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 2013, Vol. 10, No. 2, pp.38–48.

Zahra, S. A., Sapienza, H. J., & Davidsson, P. Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model and research agenda. Journal of Management Studies, 2006, 43(4), 917–955.

DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00616.x

Reda Abdelkareem, Mohamed Battour and Mohammed Al-Awlaqi. Entrepreneurial Orientation, Dynamic Capabilities, and Business Processes Performance: Evidence from Egyptian SMEs, 2022.

DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1557654/v1

Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S., & Kyläheiko, K. Entrepreneurial orientation, dynamic capabilities, and international performance. Journal of International Entrepreneurship, 2005, 3(3), 223–243.

Craig, J., & Dibrell, C. The Natural Environment Innovation and Firm Performance: A Comparative Study. Family Business Review, Vol. 19 No. 4, 2006, pp 275–288.

DOI:https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2006.0007

Baldwin, J. R., & Johnson, J. Business Strategies in Innovative and Non-Innovative Firms in Canada. SSRN Electronic Journal, 1996.

DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4120

Ni Made Wahyuni & I Made Sara. The effect of entrepreneurial orientation variables on business performance in the SME industry context. Journal of Workplace Learning, 2019, Vol. 32 No. 1, pp. 35-62.

DOI: https://doi.org/10.1108/JWL-03-2019-0033

Stam, W., & Elfring, T. Entrepreneurial orientation and new venture performance: The moderating role of intra- and extra-industry social capital. Academy of Management Journal, 2008, 51(1), 97–111.

DOI: https://doi.org/10.5465/amj.2008.30744031

Omri, W. Innovative behavior and venture performance of SMEs: the moderating effect of environmental dynamism. European Journal of Innovation Management, 2015, 18(2), 195–217.

DOI: https://doi.org/10.1108/EJIM-02-2013-0015

Halit Keskin. Market orientation, learning orientation, and innovation capabilities in SMEs: An extended model. European Journal of Innovation Management, 2006, ISSN: 1460-1060

DOI: https://doi.org/10.1108/14601060610707849

Mohammad Ali Shafia, Saeed Shavvalpour, Masoumeh Hosseini & Razieh Hosseini. The mediating effect of technological innovation capabilities between dynamic capabilities and competitiveness of research and technology organizations. Technology Analysis & Strategic Management, 2016.

http://www.tandfonline.com/loi/ctas20

DOI: https://doi.org/10.1080/09537325.2016.1158404

Chen S and Zheng J. Influence of Organizational Learning and Dynamic Capability on Organizational Performance of Human Resource Service Enterprises: Moderation Effect of Technology Environment and Market Environment, 2022, Vol 13. PMID: 35572237 PMCID: PMC9102157

DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.889327

Oscar Gonzalez-Benito, Javier Gonzalez-Benito and Pablo A. Munoz-Gallego. Role of entrepreneurship and market orientation in success. European Journal of Marketing, 2009, Vol. 43 No. 3/4, pp. 500-522.

DOI: https://doi.org/10.1108/03090560910935550

Ali, Z. M., Wambua, P. P. Dynamic capabilities and performance of selected commercial banks in Nairobi City County, Kenya. International Academic Journal of Human Resource and Business Administration, 2021, 3(10), 273-298.

https://iajournals.org/articles/iajhrba_v3_i10_273_298.pdf

Sebahattin Yildiz and Adem Karakas. Defining methods and criteria for measuring business performance: a comparative research between the literature in Turkey and foreign. Social and Behavioral Sciences 58, 2012, 1091 – 1102.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1090

Hilda Ewosiida Osisioma, Hope Ngozi Nzewi and Ijeamaka Charity Mgbemena. Dynamic capabilities and performance of selected commercial banks in Awka, Anambra state, Nigeria. European Journal of Business and Social Sciences, 2016, Vol. 4, No. 10; P.P. 98 - 110.

Da-yuan Li& JuanLiu. Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China. Journal of Business Research, 2014, 67(1):2793–2799.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.08.007

Christiane Prange and Sylvie Verdier. Dynamic Capabilities, Internationalization Processes and Performance. Journal of World Business, 2011, 4691:126-133.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwb.2010.05.024