Tạp chí Khoa học Lạc Hồng https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong <p>Tạp chí Khoa học Lạc Hồng (ISSN: 2525-2186) là một tạp chí chuyên ngành về Kinh tế, Kỹ thuật, Xã hội và Hóa Dược đã ra ấn bản số đầu tiên tháng 3 năm 2016 (Theo giấy phép xuất bản số 348/GP-BTTTT ngày 03/12/2014) kỳ hạn 03 tháng 1 kỳ xuất bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.</p> Lac Hong University vi-VN Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2525-2186 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại tỉnh Đồng Nai https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/312 <p>Nghiên cứu này xem xét đến một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của những khách hàng cá nhân tại tỉnh Đồng Nai. Hoạt động nghiên cứu sử dụng cách thức chọn mẫu thuận tiện với 305 phiếu (sau khi đã loại 45 phiếu không liên quan đến mua sắm trực tuyến) để đánh giá các thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy bội và kiểm định các giả thuyết ban đầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 yếu tố (1 yếu tố “Gian lận mua sắm trực tuyến” không có ý nghĩa do sig&gt;0.05) ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại Đồng Nai là: “Sự thuận tiện”, “Phương thức giao dịch”, “Sự an toàn” và “Chất lượng”. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả gợi ý những chính sách để các tổ chức kinh doanh trực tuyến lưu tâm đến những tác động đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại Đồng Nai.</p> Nguyễn Văn Dũng Lưu Ngọc Liêm Huỳnh Công Danh Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 1 5 10.61591/jslhu.15.312 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại cục thuế tỉnh Đồng Nai https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/313 <p>Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, đánh giá sự tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB nhằm đưa ra những kiến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống KSNB giúp ban lãnh đạo đưa ra những quyết định quản lý một cách hiệu quả. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phân tích nhân tố và hồi quy, dựa trên mẫu khảo sát từ 230 cá nhân tham gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy có tổng cộng 06 yếu tố có tác động tích cực đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Các yếu tố này bao gồm môi trường kiểm soát (MTKS), đánh giá rủi ro (DGRR), hoạt động kiểm soát (HDKS), thông tin và truyền thông (TTTT), giám sát (GS) và bộ phận kiểm tra nội bộ (BPKTNB). Những kết quả này sẽ cung cấp cho ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai những thông tin cần thiết để thực hiện quản lý hiệu quả và cải thiện hệ thống KSNB.</p> Nguyễn Văn Hải Bùi Văn Thụy Phan Tiến Dũng Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Văn Dũng Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 6 11 10.61591/jslhu.15.313 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động: Trường hợp công ty TNHH AUREOLE DMS https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/314 <p>Tăng năng suất lao động là con đường làm giàu cho mỗi quốc gia và từng thành viên trong xã hội. Đối với doanh nghiệp, năng suất lao động là cốt lõi của sự tồn tại và phát triển bền vững. Từ kết quả khảo sát được thực hiện cho đối tượng là một phần lao động của bộ phận sản xuất trực tiếp công ty ADMS với 270 bảng câu hỏi được phát ra, tác giả sử dụng các công cụ thống kê trong phần mềm SPSS như: thống kê mô tả, Cronbach’s Alpha, EFA, tương quan và hồi quy để đánh giá các thang đo và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 4 nhân tố đề xuất ban đầu là (1) Điều kiện làm việc; (2) Đào tạo và phát triển; (3) Quản lý sản xuất và (4) Yếu tố cá nhân đều có ảnh hưởng cùng chiều đến năng suất lao động. Trong đó, nhân tố “Quản lý sản xuất” có mức ảnh hưởng cao nhất đến năng suất lao động. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất lao động, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện tại.</p> Nguyễn Văn Tân Nguyễn Thanh Giang Nguyễn Thành Nam Lê Tuấn Nghiệm Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 12 17 10.61591/jslhu.15.314 Chất lượng mối quan hệ tác động đến lòng trung thành của khách hàng đối với hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/315 <p>Lòng trung thành của khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa chất lượng mối quan hệ và lòng trung thành của khách hàng đối với hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam. Phương pháp thảo luận nhóm, hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), hồi quy tuyến tính bội (MLR) được sử dụng để xác định các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu với kích thước mẫu từ 353 khách hàng, kết quả kiểm định cho thấy cam kết, chất lượng giao tiếp, niềm tin tác động tích cực đến lòng trung thành của khách hàng. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số chính sách nhằm duy trì lòng trung thành của khách hàng.</p> Đinh Thùy Trâm Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 18 22 10.61591/jslhu.15.315 Tác động của giáo dục khởi nghiệp, niềm đam mê và thái độ khởi nghiệp đến hành vi khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/317 <p>Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu là xem xét tác động của các yếu tố giáo dục khởi nghiệp, niềm đam mê, thái độ khởi nghiệp đến hành vi khởi nghiệp, thông qua vai trò trung gian của ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế trong các trường đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả thu thập từ khảo sát 296 sinh viên đại học được phân tích thông qua 2 phần mềm SPSS và SmartPLS, các giả thuyết của nghiên cứu này được kiểm định qua mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM). Kết quả cho thấy các yếu tố đã đề xuất có tác động tích cực đến hành vi khởi nghiệp. Bên cạnh đó, ý định khởi nghiệp giữ vai trò trung gian của các yếu tố trên tác động đến hành vi khởi nghiệp.</p> Lê Vũ Hà Lâm Ngọc Nhẫn Phạm Nguyễn Nguyên Hương Nguyễn Thị Kim Tuyến Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 23 29 10.61591/jslhu.15.317 Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của người lao động: Nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh R.E.E https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/318 <p>Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm ra yếu tố tác động, đo lường và đánh giá các yếu tố tác động đến mức độ lòng trung thành của người lao động. Nhóm tác giả nghiên cứu theo phương pháp định tính và định lượng, bài báo khảo sát và thu hồi được 255 phiếu trả lời hợp lệ. Tiến hành đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, các yếu tố biến quan sát được đưa vào phân tích hồi quy tuyến tính bội. Nội dung chính của bài nghiên cứu là tìm hiểu cở sở lý thuyết về các vấn đề liên quan đến lòng trung thành của nhân viên, dựa vào thực tiễn chúng tôi đã đưa ra mô hình nghiên cứu gồm: (1) Tiền lương, (2) Phúc lợi, (3) Môi tường làm việc, (4) Đào tạo và thăng tiến, (5) Bản chất công việc, (6) Lãnh đạo. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất các hàm ý quản trị từng bước nâng cao lòng trung thành của người lao động đang làm việc tại Công ty R.E.E trong hiện tại và cho tương lai.</p> Nguyễn Văn Tân Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Đình Cầu Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 30 37 10.61591/jslhu.15.318 Các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh: Nghiên cứu người tiêu dùng tại tỉnh Đồng Nai https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/319 <p>Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định, đo lường và đánh giá các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh tại tỉnh Đồng Nai, kết quả khảo sát có 470 phiếu trả lời hợp lệ, và sau khi triển khai mô hình đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, các yếu tố biến quan sát được đưa vào phân tích hồi quy tuyến tính bội thì cho ra 5 yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh. Năm yếu tố được xếp theo thứ tự ưu tiên theo hệ số hồi quy đã chuẩn hóa gồm: (1) Đặc tính sản phẩm xanh; (2) Tác động xã hội; (3) Hoạt động chiêu thị xanh; (4) Cảm nhận giá sản phẩm xanh; (5) Nhận thức về môi trường. Trên cơ sở kết quả chạy hồi quy tuyến tính bội, nhóm tác giả đề xuất hàm ý quản trị nhằm cải thiện hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.</p> Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Thị Ngọc Thảo Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 38 43 10.61591/jslhu.15.319 Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/320 <p>Nghiên cứu có mục tiêu khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán (KT) báo cáo tài chính (BCTC) tại các doanh nghiệp (DN) Việt Nam thông qua dữ liệu được khảo sát email (google form) từ 243 đáp viên trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023. Nghiên cứu sử dụng các công cụ phân tích, xử lý dữ liệu là: Phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến theo phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất. Từ kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu cho thấy, mức độ tác động của các nhân tố đến chất lượng kiểm toán BCTC của các DN tại Việt Nam theo thứ tự giảm dần bao gồm: thời gian kiểm toán, trình độ chuyên môn; Kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp, quy trình kiểm toán.</p> Lý Thị Thu Hiền Trần Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Đức Loan Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 44 49 10.61591/jslhu.15.320 Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của BIDV chi nhánh Đồng Nai https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/322 <p>Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều ngân hàng, mỗi ngân hàng đều tạo ra các sản phẩm thẻ riêng biệt để phục vụ cho khách hàng của mình, dẫn đến sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong loại hình dịch vụ này ngày càng khốc liệt. Thế nên, việc phải liên tục áp dụng những thành tựu kỹ thuật công nghệ và nâng cao các tính năng tiện ích cho dịch vụ thẻ là cần thiết. Chính vì vậy, mục tiêu của bài báo là xác định các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đồng Nai và đó cũng là điểm then chốt trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của các ngân hàng. Trong bài nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng phương pháp định tính và định lượng được thực hiện với tổng số phiếu khảo sát gửi đi là 500 phiếu, kết quả thu về được 465 phiếu, loại ra 35 phiếu không đạt yêu cầu, phân tích hồi quy tuyến tính đa biến và xác định được năm yếu tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng với mức ý nghĩa là 5%. Cuối cùng, nhóm tác giả đã đề xuất được năm hàm ý quản trị theo thứ tự ưu tiên: Sự an toàn, sự thuận tiện, chi phí, tính dễ sử dụng và lợi ích.</p> Phan Thành Tâm Lê Thu Thủy Đinh Văn Quang Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 50 55 10.61591/jslhu.15.322 Các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Đồng Nai https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/323 <p>Để thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, hiện nay các ngân hàng đang chú trọng tới phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung và chất lượng dịch vụ ngân hàng nói riêng trên nền tảng công nghệ tiên tiến hướng tới sự hài lòng khách hàng. Chính vì vậy, mục tiêu nghiên cứu là xác định các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại tại Đồng Nai và trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất hàm ý quản trị góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng. Phương pháp định lượng được thực hiện với mẫu gồm 500 khách hàng, thu về 415 phiếu hợp lệ, với sự hỗ trợ phần mềm SPSS 20.0, nhóm tác giả đã phân tích hồi quy tuyến tính đa biến và xác định được năm yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ ngân hàng với mức ý nghĩa là 5%. Nhóm tác giả đã đề xuất được các hàm ý quản trị theo thứ tự ưu tiên: phương tiện hữu hình, mức độ đáp ứng, sự đồng cảm, năng lực phục vụ và độ tin cậy<strong>.</strong></p> Phan Thành Tâm Lê Thu Thủy Huỳnh Thị Tuyết Thanh Lê Minh Duy Lê Thế Hưng Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 56 61 10.61591/jslhu.15.323 Khảo sát chiến lược ghi nhớ trong việc học từ vựng: Sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Lạc Hồng https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/324 <p>Từ vựng là một thành phần quan trọng của mọi hệ thống ngôn ngữ. Từ vựng, theo Lewis (1993) [1], "là cốt lõi hay trái tim của ngôn ngữ." Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trong nhiều năm để tạo ra các phương pháp dạy và học từ vựng hiệu quả để giúp người học ngôn ngữ thứ hai (L2) thông thạo tiếng Anh. Tuy nhiên, việc phát triển vốn từ vựng không chỉ đơn thuần là học và hiểu nghĩa của từ; nó cũng liên quan đến việc ghi nhớ nghĩa để người học có thể sử dụng chúng khi giao tiếp. Để thu hẹp khoảng cách giữa việc học và nắm vững từ vựng, các chiến lược ghi nhớ phải được sử dụng. Nó có thể giúp người học hiểu cách nâng cao kiến thức từ vựng của họ. Mục đích của nghiên cứu này là để xác định cách các sinh viên chuyên ngành tiếng Anh sử dụng các chiến lược ghi nhớ để học từ vựng và giá trị của những chiến lược này đối với việc học của họ.</p> Nguyễn Thị Khả Vi Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 62 65 10.61591/jslhu.15.324 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên trên mạng xã hội: Nghiên cứu tại Trường Đại học Lạc Hồng https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/325 <p>So với lịch sử phát triển của truyền thông nói chung, mạng xã hội là một kênh thông tin có tuổi đời còn non trẻ. Tuy vậy, mạng xã hội lại phát triển với tốc độ chóng mặt và chi phối mạnh mẽ đến sự hình thành tâm lý, ý thức, hành vi văn hoá của người dùng, trong đó có sinh viên. Bên cạnh những tác động tích cực thì hệ luỵ mà mạng xã hội gây ra là thật đối với đời sống văn hoá, đạo đức của xã hội nói chung, đối với sinh viên nói riêng. Tăng cường công tác quản lý sinh viên trên mạng xã hội là một việc cần thiết đối với các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở phân tích tính hai mặt của mạng xã hội đối với sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng, bài viết này tập trung thảo luận về sự cần thiết và khuyến nghị các giải pháp quản lý sinh viên trên môi trường mạng xã hội một cách hiệu quả.</p> Lâm Thành Hiển Ngô Thị Huyền Văn Đình Vỹ Phương Nguyễn Thị Hoàng Oanh Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 66 70 10.61591/jslhu.15.325 Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho cao khô sâm Việt Nam trồng https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/326 <p>Nghiên cứu được tiến hành nhằm xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho cao Sâm Việt Nam (<em>Panax vietnamensis</em> Ha et Grushv., Araliaceae). Cao Sâm Việt Nam (SVN) được bào chế từ thân rễ và rễ củ SVN trồng, 6 tuổi, bằng phương pháp ngấm kiệt. Tiêu chuẩn cơ sở cao khô SVN được xây dựng dựa theo phụ lục 1.1 Dược điển Việt Nam V và một số chỉ tiêu khác. Tiêu chuẩn cơ sở cho cao SVN bước đầu được xây dựng với các chỉ tiêu: Cảm quan, mất khối lượng do làm khô, độ tro toàn phần, tro không tan trong acid, pH, cắn không tan trong nước, giới hạn nhiễm khuẩn, giới hạn kim loại nặng, định tính, định lượng. Trong đó chỉ tiêu định lượng yêu cầu: Hàm lượng ginsenosid-Rg<sub>1</sub> (G-Rg<sub>1</sub>, C<sub>42</sub>H<sub>72</sub>O<sub>14</sub>) trong cao SVN không dưới 7,0%, hàm lượng majonosid-R2 (M-R2, C<sub>41</sub>H<sub>70</sub>O<sub>14</sub>) không dưới 10,3%, hàm lượng ginsenosid-Rb<sub>1</sub> (G-Rb<sub>1</sub>, C<sub>54</sub>H<sub>92</sub>O<sub>23</sub>) không dưới 1,8%, tổng hàm lượng 3 saponin chính không dưới 19,0% và tỷ lệ hàm lượng M-R2/G-Rg<sub>1</sub> trong khoảng 1,2 - 1,7%, tính theo chế phẩm khô kiệt</p> Trần Thị Thu Vân Nguyễn Minh Đức Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 71 77 10.61591/jslhu.15.326 Tổng hợp và đánh giá hoạt tính sinh học của một số dẫn chất (E)-3-(3,5-dicloro-2-hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-EN-1-ON https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/328 <p>Các dẫn chất chalcon có nhiều hoạt tính sinh học như: kháng sốt rét, kháng viêm, kháng khuẩn, kháng nấm, kháng ung thư, chống oxy hóa... Trong nghiên cứu này, 4 dẫn chất chalcon CCA, CC4B, CC4M và CC4H3N được tổng hợp bằng phản ứng ngưng tụ Claisen-Schmidt giữa 4 dẫn chất của 1-phenylethanon và 3,5-dicloro-2-hydroxybenzaldehyd với xúc tác NaOH trong dung môi ethanol. Các chất tổng hợp được xác định độ tinh khiết bằng kỹ thuật sắc ký lớp mỏng và nhiệt độ nóng chảy, xác định cấu trúc bằng các phương pháp phổ IR, MS, <sup>1</sup>H-NMR và <sup>13</sup>C-NMR. Kết quả thử tác dụng kháng khuẩn cho thấy CCA, CC4M, CC4H3N có hoạt tính ức chế trên <em>S. aureus</em>. Ngoài ra, CC4H3N còn có hoạt tính trên <em>P. aeruginosa</em>. Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa bằng phương pháp bắt giữ gốc tự do DPPH cho thấy CCA và CC4H3N có hoạt tính yếu.</p> Vũ Thị Quỳnh Kim Ngọc Sơn Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 78 83 10.61591/jslhu.15.328 Áp dụng mô hình ANN trong mái dốc hình nón không chống đỡ trên nền sét không đồng nhất và không đẳng hướng https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/329 <p>Bài báo đề xuất hàm số tương quan trong việc xác định hệ số ổn định của mái dốc hình nón không có biện pháp chống đỡ trên nền sét không đồng nhất, không đẳng hướng bằng chương trình máy học dựa trên mô hình mạng thần kinh nhân tạo Artificial Neural Network - ANN. Việc phân tích hệ số ổn định (<em>N</em>) của mái dốc hình nón không có biện pháp chống đỡ trên nền sét không đồng nhất, không đẳng hướng có xét đến các thông số bao gồm: thông số thể hiện tính không đồng nhất <em>(m)</em>, hệ số thể hiện sự không đẳng hướng <em>(r<sub>e</sub>)</em>, góc dốc của mái hình nón <em>(β)</em>, và tỷ lệ giữa chiều cao và bán kính đáy <em>(H/B)</em>. Mô hình mô phỏng số bằng phương pháp phần tử hữu hạn được sử dụng để xác định sự thay đổi hệ số ổn định <em>N</em> khi các thông số <em>r<sub>e</sub>, m, H/B </em>và <em>β </em>thay đổi. Từ kết quả của bài toán mô hình số, mô hình mạng thần kinh nhân tạo Artificial Neural Network được áp dụng để đề xuất hàm số tương quan giữa hệ số <em>N</em> từ các giá trị đầu vào <em>r<sub>e</sub>, m, H/B </em>và <em>β. </em>Kết quả cho thấy, hàm số tương quan có tính chính xác cao với giá trị từ mô phỏng số, có thể áp dụng trong bài toán thiết kế, nghiên cứu.</p> Nguyễn Đăng Khoa Nguyễn Đình Dư Trần Hoàn Duy Tùng Ngô Công Danh Nguyễn Đình Binh Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 84 90 10.61591/jslhu.15.329 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhớt sản phẩm gel từ mủ trôm (STERCULIA FOETIDA) có bổ sung dịch chiết lá muồng trâu (CASSIA ALATA L.) https://js.lhu.edu.vn/index.php/lachong/article/view/330 <p>Hiện nay, trên thị trường mủ trôm chủ yếu được bán ở dạng thô hoặc bổ sung vào các loại nước giải khát dạng loãng, còn sản phẩm dạng gel từ mủ trôm, với độ nhớt cao hơn vẫn chưa có công bố nghiên cứu. Ngoài ra, mủ trôm còn được biết đến là một sản phẩm thực phẩm giúp nhuận tràng, hỗ trợ điều trị táo bón. Vì vậy, nhằm tạo ra một sản phẩm mới từ mủ trôm, hỗ trợ điều trị táo bón, làm đa dạng thị trường thực phẩm và mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhớt sản phẩm gel từ mủ trôm có bổ sung dịch chiết lá muồng trâu và khảo sát tỷ lệ đường saccharose bổ sung vào sản phẩm, đồng thời đánh giá chất lượng sản phẩm. Sự tạo gel bởi polysaccharide bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là nồng độ polysaccharide, pH, nhiệt độ và thời gian xử lý nhiệt. Sự tăng hay giảm của một trong những yếu tố này sẽ làm thay đổi kết quả của sự tạo gel. Kết quả nghiên cứu đã xác định được đạt tỷ lệ mủ trôm/ nước là 1/85 (w/v), xử lý ở 100<sup>o</sup>C trong 20 phút, tỷ lệ đường saccharose là 10gam trong 100ml gel mủ trôm, sản phẩm đạt chỉ tiêu vi sinh và điểm chất lượng xếp loại khá.</p> Bùi Trường Đạt Bành Thị Diễm Thúy Phan Thị Ngọc Yến Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2023-12-21 2023-12-21 1 15 91 94 10.61591/jslhu.15.330